Cookiebeleid RC Crawler Scaler Groep
https://www.rccrawlerscalergroep.nl

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd.
Zowel RC Crawler Scaler Groep (FORUM) als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

Waar worden cookies voor gebruikt?
Met behulp van cookies zorgt RC Crawler Scaler Groep (FORUM) er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze
site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen op onze website makkelijker
voor je. Dat is het enige waarvoor wij cookies gebruiken. Adverteerders/sponsoren mogen bij ons geen cookies plaatsen.
Wel zo prettig voor jouw privacy.

First-party cookies
Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van
deze pagina zijn de cookies van RC Crawler Scaler Groep (FORUM) dus first-party cookies.

Third-party cookies
Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Een bekend voorbeeld zijn embedded video's.
Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd.
Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan RC Crawler Scaler Groep (FORUM) third-party cookies
voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Afmelden cookies
In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren.
Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit
van RC Crawler Scaler Groep (FORUM) gebruiken.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid
RC Crawler Scaler Groep (FORUM) behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen.
RC Crawler Scaler Groep (FORUM) adviseert je dan ook regelmatig op de website te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.
Privacybeleid RC Crawler Scaler Groep
https://www.rccrawlerscalergroep.nl

Over ons privacybeleid

RC Crawler Scaler Groep (FORUM) geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig
hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw
gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter
beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van RC
Crawler Scaler Groep (FORUM). De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 04/04/2021, met het
publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke
gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze
wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met
betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Gebuikte technologie

Forum Software
Bij het registeren op forum vragen wij een aantal minimale gegevens van u om registratie mogelijk te maken.
Enkel het emailadres is hierbij verplicht en te classificeren als een persoonsgegeven. Enkel de beheerders kunnen dit
persoonsgegeven inzien. Alle andere gegevens zijn voor iedereen op het internet zichtbaar, en vallen daarmee
onder het public-domain. Kies dus bij voorkeur ook een naam op het forum die geen persoonsgegevens bevat.
Dit is uw eigen verantwoordelijkheid.
Het forum registreert verder uw IP adres(sen), om inloggen mogelijk te maken en misbruik te voorkomen.
Het forum gebruikt tevens cookies om inloggen mogelijk te maken.

Server
Wij huren een server bij Hetzner Online GmbH. Hetzner Online GmbH en
haar onderaannemers, verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden.
Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.
Hetzner Online GmbH heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en
ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hetzner Online GmbH is op grond van
de overeenkomst tot geheimhouding verplicht, tenzij wettelijk anders wordt afgedwongen

E-mail
Wij nemen emaildiensten af van Webawere Internet Solutions BV. Webawere Internet Solutions BV en
haar onderaannemers, verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden.
Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.
Webawere Internet Solutions BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en
ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Webawere Internet Solutions BV is op grond van
de overeenkomst tot geheimhouding verplicht, tenzij wettelijk anders wordt afgedwongen

Embedded content
Gebruikers op het forum kunnen content van verschillende partijen embedden. Deze content staat niet
daadwerkelijk op het forum, en is dus ook geen dataverwerking die namens ons plaats vind. Het zou kunnen zijn
dat deze content het gebruik van cookies of andersoortige data afdwingt. Hiervoor verwijzen we je naar
de privacy policies van de bewuste partijen.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -
op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden
niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening
verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan RC Crawler Scaler Groep (FORUM) op grond van een wettelijke verplichting worden
gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In
een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden
die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u lid bent van het forum. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft
dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten
als een vergeetverzoek voor wat betreft uw persoonsgegevens.

Partner clubs
Soms organiseren wij meetings met partner clubs. Deze clubs hebben soms andere informatiebehoeftes dan RC Crawler Scaler Groep.
Mochten voor zo'n meeting persoonsgegevens nodig zijn, dan worden deze bij inschrijving gevraagd en wordt vermeld, wie de verwerker is.
Tevens vindt tussen de bij het forum bekende persoonsgegevens en de partnerclub geen uitwisseling plaats.
De extra gegevens worden niet door RC Crawler Scaler Groep in bewaring genomen.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds
bekende e-mailadres. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in
het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van
gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij
uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U
ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich
hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij
u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij
ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij
hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid
kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of
in opdracht van RC Crawler Scaler Groep (FORUM). Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de
gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij
afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de
verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening
dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Minderjarig
Minderjarigen zijn extra beschermd. Daarom vragen wij een ouder/voogd toestemming te geven aan ons om de gegevens van
de minderjarige te verwerken. Wij behouden ons het recht indien wij aanwijzingen hebben dat u minderjarig bent, en
u niet een toestemming overdraagt, uw account te verwijderen.
De termijn om een toestemming te geven is 2 weken na aanmelding.
Het geven van toestemming kan via onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met
betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. U dient het nieuwe beleid dan te accepteren
door in te loggen op het forum.

Contactpersoon voor privacyzaken

RC Crawler Scaler Groep (FORUM)
privacy@rccrawlerscalergroep.nl